REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM PORTALU ITOGIS

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem prowadzonego przez Usługodawcę Portalu pod adresem www.itogis.pl
 2. Usługodawca: Itogis sp. z o.o.
 3. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

Korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@itogis.pl

§1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin.
 2. Usługodawca – podmiot świadczący usługi za pośrednictwem Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Portal – serwis internetowy pod adresem: www.itogis.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik Portalu może złożyć Zamówienie.
 4. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Użytkownik Portalu – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Portalu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konsument - Użytkownik Portalu będący osobą fizyczną, korzystającą z Portalu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika Portalu.
 8. Okres Abonamentowy – należy przez to rozumieć okres działania Konta, za jaki Użytkownik uiszcza Opłatę Abonamentową.
 9. Opłata Abonamentowa – należy przez to rozumieć łączną miesięczną opłatę z tytułu posiadania Konta w wysokości określonej w Planie Abonamentowym.
 10. Plan Abonamentowy – należy przez to rozumieć wariant działania Konta, wybrany z dostępnych na Portalu.
 11. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 12. Przedmiot transakcji - usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Portalu.
 13. Usługa – usługa lub usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę, na zasadach opisanych w Regulaminie, w szczególności usługa prowadzenia Konta oraz usługa generowania spersonalizowanych dokumentów.
 14. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) i ustawy Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem Portalu, z wykorzystaniem Portalu internetowego.
 15. Przelew natychmiastowy - płatność on-line drogą elektroniczną.

§2 Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu przez Użytkownika Portalu.
 2. Warunkiem skorzystania z usług w Portalu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 3. Regulamin Portalu stosuje się odpowiednio do umów niestandardowych.
 4. Aby skorzystać z usług na Portalu, Użytkownik Portalu musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • posiadać komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android,
  • mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer - wersja 9, Chrome - wersja 46, Safari - wersja 8, Firefox - wersja 41, Opera - wersja 32.
 5. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 6. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.
 7. Użytkownikiem Portalu, będącym osobą fizyczną, mogą być tylko osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 8. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Użytkownika Portalu, jak i Przedsiębiorców korzystających z Portalu.

§3 Ceny

 1. Wszystkie ceny podane w Portalu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).
 2. Szczegółowe informacje o wysokości opłat za pojedyncze Usługi, Opłat Abonamentowych oraz parametrach poszczególnych Planów Abonamentowych znajdują się w cenniku zamieszczonym na Portalu.
 3. Użytkownik Portalu może korzystać Usług na Portalu w ramach jednorazowo zawartej umowy (wygenerowanie dokumentu w ramach Umowy) lub w ramach Umowy o charakterze ciągłym, uiszczając Opłaty Abonamentowe w Okresie Abonamentowym.
 4. Opłaty Abonamentowe są wnoszone z góry za kolejne Okresy Abonamentowe.
 5. Dzień miesiąca, który będzie dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego określany jest na dzień zaksięgowania pierwszej wpłaty. Okres Abonamentowy kończy się datą, która odpowiada początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się Okres Abonamentowy, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca.
 6. Prawidłowe dokonanie Opłaty Abonamentowej zostanie odnotowane przez Portal maksymalnie 3 dni robocze po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym Usługodawcy.

§4 Zawarcie umowy

 1. Z Portalu można korzystać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 2. Zawarcie umowy polega na wypełnieniu formularza w Portalu, kliknięciu przycisku „Zamawiam” i opłaceniu usługi.
 3. Zawarcie umowy jest skuteczne, jeśli Użytkownik Portalu opłaci usługę w całości, przy czym momentem zawarcia Umowy jest dokonanie płatności za usługę.
 4. Użytkownik Portalu otrzymuje fakturę. Usługodawca jest płatnikiem VAT.
 5. Umowa zawierana jest w języku polskim.

§5 Sposoby płatności

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Portalu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy.
  • Płatność przelewem natychmiastowym za pośrednictwem firmy PayU S.A.
 2. Płatność Blik za pośrednictwem firmy PayU S.A.
  • Płatność kartami płatniczymi za pośrednictwem firmy PayU S.A. Karty płatnicze, którymi można realizować płatności Visa, Mastercard.
 3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy. Rachunek Usługodawcy w ING Bank Śląski SA: Numer rachunku:
  • w PLN nr: PL57 1050 1461 1000 0090 8115 7233
  • w EUR nr: PL35 1050 1461 1000 0090 8115 7241

§6 Czas trwania i rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na korzystaniu z Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na generowaniu dokumentów na Portalu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Użytkownika Portalu lub zrealizowania Usługi, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 3. Wypowiedzeniu może ulec Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym, taka jak Umowa o prowadzenie Konta.
 4. Umowa o prowadzenie Konta w ramach Okresu Abonamentowego ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego. W przypadku, gdy Użytkownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przed upływem Okresu Abonamentowego, może on korzystać z Konta oraz z Usług do dnia zakończenia opłaconego Okresu Abonamentowego.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

§7 Procedura reklamacji

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Użytkownika Portalu są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 2. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika Portalu, jeżeli Usługa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika Portalu w formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Usługodawcy: kontakt@itogis.pl.
 4. Zaleca się podanie przez Użytkownika Portalu w opisie reklamacji następujących danych:
  1. Imię i nazwisko.
  2. Adres.
  3. Adres e-mail.
  4. Datę złożenia zamówienia.
  5. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik Portalu zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej, bądź konkludentnie, poprzez zwrot całości lub części kwoty uiszczonego wynagrodzenia.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności do odniesienia się do reklamacji Użytkownika Portalu nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, a w razie możliwości - niezwłocznie.
 7. W wypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika Portalu, Usługodawca zrealizuje prawidłowo Usługę lub zwróci wartość przekazanej kwoty Usługi.
 8. W przypadku zwrotu środków, następuje on na rachunek bankowy Użytkownik Portalu. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownik Portalu kartą płatniczą, Usługodawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika Portalu.

§8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Użytkownik Portalu będący Konsumentem, posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy działającego przy Inspekcji Handlowej.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty email: porady@dlakonsumentow.pl.
  • Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obwiązujące.
 2. Wszystkie treści zamieszczone na Portalu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, elementy grafiki, oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej.
 3. Usługodawca jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Portalu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
 4. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 5. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24 godziny, Użytkownik Portalu ma prawo do przedłużenia ważności Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniami siły wyższej.
 7. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego.
 8. Zmiany dokonane w Regulaminie przez Usługodawcę, wiążą Użytkownika Portalu, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika Portalu o zmianach przez Portal.