powrót

Alimenty na dziecko – w jakich sytuacjach się należą?

Alimenty na dziecko to wypełnianie, nakładanego przez sąd, obowiązku realizowania potrzeb dziecka w zakresie opiekuńczo-wychowawczym i bytowym przez rodzica lub opiekuna, który nie robi tego dobrowolnie. Świadczenia te zazwyczaj mają formę pieniężną, ale nie jest to jedyna opcja. W jakich przypadkach można ubiegać się o alimenty na rzecz dziecka?

Standardowo zasądzanie alimentów na dziecko ma miejsce w kontekście rozwodu jego rodziców. Nie jest to jednak jedyna możliwość. Zdarzają się bowiem również sytuacje, w których przyznaje się alimenty bez rozwodu, a nawet alimenty bez ślubu… Za każdym razem jednak niezbędne jest wnioskowanie o to i uzyskanie odpowiedniego postanowienia sądu.

Alimenty na dziecko – bez rozwodu

Alimenty bez rozwodu, a nawet alimenty bez separacji, ustanawiane są w trakcie trwania małżeństwa. Roszczenia wysuwa się względem współmałżonka, który uchyla się od łożenia na utrzymanie dziecka. Nie wnioskuje się jednak wówczas do sądu stricte o alimenty na rzecz dziecka – składa się pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny. Efektem takiego postępowania jest to samo, co w sprawie o alimenty. Strona pozwana zobowiązana jest przez sąd (na podstawie odpowiedniego materiału dowodowego) do cyklicznego przekazywania określonej kwoty pieniężnej do rąk powoda (powódki) na rzecz utrzymania dziecka i/lub wspólnego gospodarstwa domowego. Podobnie jak w standardowych sprawach o alimenty na dziecko, również w tym przypadku należy rzetelnie przygotować pozew i udokumentować swoje roszczenia. Od tego zależy uzyskanie świadczeń oraz ich ostateczna wysokość.

Nie wiesz, jak napisać pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny? Skorzystaj z profesjonalnego generatora dokumentów sądowych on-line Itogis i przygotuj pozew w mniej niż godzinę!

Alimenty na dziecko – bez ślubu

Alimenty bez ślubu przyznaje się w przypadku par mających potomstwo, ale nie żyjących w związku małżeńskim. Dzieci urodzone w konkubinacie mają w Polsce takie same prawa do realizowania ich potrzeb bytowych, edukacyjnych i opiekuńczych, jak dzieci z małżeństw, dlatego można wysuwać roszczenia o alimenty na dziecko (bez ślubu). Postępowanie sądowe w takiej sprawie wygląda podobnie do standardowego (czyli jak przy rozwodzie). Potrzebne jest jedynie, jeżeli pozywany o alimenty rodzic dziecka nie uznaje go oficjalnie za swoje, dowód na ten fakt. Potwierdzenie ojcostwa niezbędne jest również w przypadku, gdy powództwo wysuwa ojciec dziecka.

Alimenty na dziecko – za granicą

Jedną z nietypowych sytuacji, poza wspomnianymi tu alimentami bez rozwodu, alimentami bez separacji czy alimentami bez ślubu, o którą często pytają klienci kancelarii adwokackich, są alimenty na dziecko za granicą. Na szczęście, nie jest to kwestia bardziej skomplikowana, niż alimenty na dziecko w Polsce. Zasądzone przez sąd świadczenia na rzecz dziecka, niezależnie od miejsca jego zamieszkania, a także niezależnie od tego, gdzie przebywa strona pozywana, muszą trafić do uposażonego. Z obowiązku alimentacyjnego trzeba się wywiązywać.

***

Na koniec ważna uwaga. W każdym z wymienionych wyżej przypadków, aby uzyskać alimenty na dziecko, konieczne jest rzetelne opracowanie pozwu o alimenty, przygotowanie przekonującego uzasadnienia roszczeń i zgromadzenie dowodów ilustrujących faktyczną sytuację dziecka, a nawet – o ile to możliwe – strony pozywanej: rachunki, dowody wpłat, faktury, wyciągi z kont bankowych, zaświadczenia o zarobkach, kredytach, stałych zobowiązaniach finansowych etc. Od tego zależy ostateczna decyzja sądu oraz wysokość zasądzonych na rzecz dziecka alimentów. Jeśli nie korzystasz w zakresie przygotowania takiej dokumentacji z usług adwokata, wesprzyj się generatorem dokumentów sądowych. Będziesz mieć pewność, że o niczym nie zapomnisz, wniosek będzie kompletny, prawidłowo sporządzony, gotowy do wysłania do sądu (właściwego dla miejsca zamieszkania jednej ze stron).

O nas