powrót

Zakaz widzenia z dzieckiem – jak prawidłowo napisać taki wniosek do sądu

Choć kontakt rodziców z dzieckiem jest jednocześnie ich prawem i obowiązkiem, zdarza się, że sąd wydaje postanowienie o zakazie widzenia z dzieckiem. Wniosek o taki zakaz musi nie tylko spełniać wymogi pisma procesowego, ale być również dobrze uzasadniony. Jak zatem prawidłowo napisać i uargumentować wniosek o zakaz kontaktów z dzieckiem?

Kwestię zakazu widzenia z dzieckiem reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy w artykule 1132 i następnych, które mówią o tym, że zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem orzeka się tylko w wyjątkowych sytuacjach – gdy kontakty takie:

  • bezpośrednio zagrażają dobru dziecka,
  • jego bezpieczeństwu (zdrowiu bądź nawet życiu),
  • albo negatywnie wpływają na dziecko – chodzi tu o jego wychowanie i rozwój.

Wniosek o zakaz kontaktów z dzieckiem – co musi zawierać

Wniosek o zakaz widzenia z dzieckiem składa się w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania bądź pobytu tego dziecka.

Aby pismo zostało rozpatrzone, musi spełniać wymogi formalne. We wniosku należy więc wskazać sąd właściwy dla rozpatrzenia sprawy oraz strony postępowania, czyli podać dane osobowe wnioskodawcy, a także dziecka i rodzica, którego ma dotyczyć zakaz widzenia z dzieckiem. Pismo musi być oczywiście własnoręcznie podpisane przez osobę, która je składa.

We wniosku o zakaz kontaktów z dzieckiem należy sprecyzować swoje żądania. Zakaz kontaktów może bowiem odnosić się na przykład tylko do osobistej styczności rodzica z dzieckiem, ale również do utrzymywania kontaktów na odległość (rozmowy telefoniczne, czatowanie, mailowanie i inne formy komunikacji). Niekiedy wnioskuje się o ograniczenie swobody kontaktów polegające na tym, że rodzic może spotykać się z dzieckiem tylko w obecności drugiego rodzica, innego opiekuna lub kuratora albo na przykład tylko w miejscu zamieszkania dziecka.

Niezależnie od tego, o co dokładnie wnioskodawca zwraca się do sądu, musi swoje żądania dobrze uzasadnić, przedstawiając argumenty, fakty i dowody. Do tak przygotowanego wniosku o zakaz widzenia z dzieckiem dołącza się niezbędne załączniki:

  • odpis aktu małżeństwa, jeśli rodzice dziecka są małżeństwem,
  • odpis orzeczenia rozwodowego, jeżeli rodzice dziecka są rozwiedzeni,

odpis aktu urodzenia dziecka lub dzieci, których dotyczy składany wniosek.

Rodzic tracący prawo do kontaktów z dzieckiem – itogis.pl
Prawo do kontaktów z dzieckiem jest równocześnie obowiązkiem rodzica, ale w szczególnych okolicznościach rodzic (zwykle na wniosek drugiego z rodziców) może zostać objęty przez sąd zakazem widzenia z dzieckiem.

Wniosek o zakaz widzenia z dzieckiem – argumenty

Jak uzasadniać wniosek o zakaz kontaktów z dzieckiem? Najczęściej podnosi się kwestię braku odpowiedzialności rodzica, którego ma objąć taki zakaz. Przywołuje się wówczas zdarzenia i okoliczności, w których ten rodzic narażał dziecko na poważne niebezpieczeństwo, na przykład z powodu swojego uzależnienia od alkoholu.

Mocnym argumentem jest również chęć uchronienia dziecka przed świadomym bądź nieświadomym wciąganiem go przez rodzica w nieodpowiednie towarzystwo (narkomani, przestępcy i inne grupy, które mogą wpływać na małoletnie dziecko demoralizująco).

Realne zagrożenie dla dziecka ze strony rodzica i dobre uzasadnienie wniosku o zakaz widzenia z dzieckiem zwykle przekonują sąd do podjęcia decyzji, która chroni dobro małoletniego. Warto w tym miejscu nadmienić, że wydanie orzeczenia o zakazie kontaktów z dzieckiem nie jest równoznaczne z utratą władzy rodzicielskiej przez rodzica, którego zakaz ten dotyczy. To dwie osobne sprawy. Można nie mieć praw rodzicielskich, a zachować prawo do kontaktu z dzieckiem i odwrotnie.

***

Stwórz wniosek o orzeczenie zakazu styczności rodzica z dzieckiem >>

O nas