powrót

Rodzicielski plan wychowawczy – kiedy jest potrzebny i jak go przygotować

Rodzicielski plan wychowawczy to porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej (i nie tylko) spisywane przez rozwodzących się rodziców małoletnich dzieci. Kiedy takie rodzicielskie porozumienie jest potrzebne i w jaki sposób przygotować dobry plan wychowawczy?

Rodzicielski plan wychowawczy jest dokumentem regulującym kwestie wykonywania władzy rodzicielskiej, ale także utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, czy nawet wysokości alimentów płaconych przez jedną ze stron na rzecz dziecka. Taki plan może, ale nie musi powstać. Precyzyjnie opracowany i przygotowany wspólnie – w duchu porozumienia rozstających się rodziców – dla dobra przyszłości dziecka, może jednak ułatwić wiele spraw – przede wszystkim sam rozwód i stosunki rodzinne.

Do czego jest potrzebny wychowawczy plan rodzicielski?

To rodzaj umowy, która pomaga zabezpieczyć „interesy” obu stron, a przede wszystkim uregulować sytuację dziecka i uniknąć tym samym niepotrzebnych sporów w przyszłości. Takie porozumienie wychowawcze przedstawione sądowi prowadzącemu sprawę rozwodową może ją przyspieszyć i – jeśli jest przekonujące – wpłynąć na wyrok. W jaki sposób?

Rodzicielski plan wychowawczy – skutki prawne

Plan wychowawczy porządkujący zasady kontaktów z dzieckiem po rozwodzie rodziców może na przykład stać się gotowym orzeczeniem sądowym ustalającym reguły kontaktowania się z małoletnim. Jeśli tylko takie rodzicielskie porozumienie jest w opinii sądu zgodne z dobrem dziecka, zostanie ono uwzględnione w wyroku. Rodzicielski plan wychowawczy jest szczególnie pomocny, gdy strona (bądź strony) starają się o naprzemienną opiekę nad dzieckiem.

Jak przygotować rodzicielski plan wychowawczy – wzór?

Plan wychowawczy to dokument w formie pisemnej, który swoją formą przypomina umowę. Nie istnieje wzór rodzicielskiego planu wychowawczego, ponieważ – podobnie jak w umowach – można w nim zawrzeć wszystko, co konieczne w danym przypadku, a co mieści się w granicach obowiązującego prawa i służy dobru dziecka. Musi on zawierać informacje personalne dotyczące stron (matka, ojciec) oraz dziecka, podpisy obojga rodziców, datę i miejsce zawarcia porozumienia oraz kolejne paragrafy, w których sprecyzowane są te zasady, na których zależy osobom zainteresowanym (zasady wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów z dzieckiem, kwestii alimentów…).

Im bardziej szczegółowy plan wychowawczy, tym lepiej

Im bardziej jest szczegółowy plan wychowawczy, tym większa szansa na uniknięcie nieporozumień i uchronienie dziecka przed przykrymi ich konsekwencjami. Oto, co między innymi można regulować takimi zapisami:

  • podział władzy rodzicielskiej (czy pełnię władzy zachowuje oboje rodziców czy nie),
  • miejsce stałego zamieszkania dziecka (przy którym z rodziców),
  • decyzje dotyczące leczenia, edukacji dziecka,
  • kwestie związane z wyrabianiem dokumentów dziecka (dowód, paszport),
  • harmonogram i charakter spotkań dziecka z rodzicem, z którym nie mieszka ono na stałe,
  • zasady spędzania świąt czy wakacji z dzieckiem, a także organizowania innych wyjazdów,
  • wysokość alimentów, termin i forma płatności oraz wiele innych tematów.

Każdy z punktów najlepiej maksymalnie doprecyzować. Jeżeli na przykład  w rodzicielskim planie wychowawczym ustala się zasady kontaktu z dzieckiem, to warto opisać nie tylko ich częstotliwość. Informacja o tym, że powiedzmy ojciec widzi się z dzieckiem w każdą sobotę, to zdecydowanie za mało. Należy uściślić między innymi: w jakich godzinach, czy osobiście czy na czacie wideo, jeśli osobiście, to gdzie, kto przywozi dziecko na miejsce spotkania, kto odpowiada za odstawienie dziecka do domu, co dzieje się w przypadku, gdy dziecko w dniu spotkania jest chore albo nieobecne (wycieczka szkolna), czy i na ile wcześniej należy powiadomić drugą stronę o ewentualnych zmianach planu i tak dalej.

Dziecko rozwodzących się rodziców wymagające rodzicielskiego planu wychowawczego dla ograniczenia sporów w rodzinie - itogis.pl
Fot. Szczegółowy rodzicielski plan wychowawczy opracowany przez oboje rozwodzących się rodziców i przestrzeganie przez obie strony zasad zawartych w dokumencie, to szansa dla dziecka na łatwiejsze radzenie sobie z rozpadem rodziny.

Kiedy i jak przedłożyć sądowi gotowy plan wychowawczy

Rodzicielski plan wychowawczy dołącza się (jako pisemny załącznik) do pozwu rozwodowego lub przedstawia sądowi taki dokument już w trakcie trwania sprawy rozwodowej. W pierwszym przypadku zazwyczaj sporządza się plan samodzielnie, korzystając ewentualnie z pomocy różnego rodzaju generatorów pism sądowych online. W tym drugim plan jest często efektem ustaleń i porozumienia osiągniętego przez strony dzięki mediacjom i bywa redagowany przy udziale sądowego mediatora.

***

Podstawę prawną dla rodzicielskiego planu wychowawczego stanowi Kodeks Rodzinny i opiekuńczy (art. 58 § 1). W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

To może Cię zainteresować: Wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej – kiedy i gdzie go złożyć?

O nas