powrót

Zakaz kontaktów z dzieckiem – powody, konsekwencje, procedury

Podjęcie decyzji o wnioskowaniu o zakaz kontaktów z dzieckiem zawsze będzie stanowiło duże wyzwanie – zarówno ze względu na potencjalne utrudnienie tworzenia więzi między ojcem lub matką a samym dzieckiem, jak i z uwagi na – często trudne i emocjonujące – formalności, przez które trzeba przejść, by taki zakaz uzyskać. Niekiedy jednak takie rozwiązanie jest jedynym i słusznym posunięciem w celu ograniczenia ryzykownych kontaktów dziecka lub niebezpieczeństwa, w jakim te kontakty mogą je postawić. Kiedy można starać się o zakaz osobistej styczności z dzieckiem i zakaz kontaktów? W jaki sposób uzyskać taką decyzję i jak poprawnie napisać wniosek? Czym skutkuje zakaz kontaktów i czy można cofnąć wydane już postanowienie? Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania związane z zakazem kontaktów z dzieckiem.

Kiedy można złożyć wniosek o zakaz kontaktów z dzieckiem?

W wyniku jakich sytuacji i okoliczności można uzyskać zakaz kontaktów z dzieckiem? Orzecznictwo sądów jak i przepisy są w tej materii są jasne. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej i zakaz kontaktów z dzieckiem będzie uzasadniony, jeśli:

  • przed sądem udowodni się, że rodzic ma na dziecko tak zwany „zły wpływ” – pod jego opieką dziecko zmienia swoje nawyki i zachowania, przestaje uczęszczać do szkoły, ma dostęp do używek (alkoholu, narkotyków), a także do innych, degenerujących środowisk – narkomanów, przestępców etc.;
  • jedno z rodziców należy do niebezpiecznego środowiska (przykładowo jest przestępcą) lub popada w nałóg uniemożliwiający mu sprawowanie odpowiedniej pieczy nad dzieckiem (narkomania, alkoholizm, hazard i inne);
  • jedno z rodziców stosuje wobec dziecka przemoc – umyślną, regularną i świadomą – seksualną, fizyczną lub psychiczną;
  • kontynuacja dotychczasowych kontaktów z jednym z rodziców mogłaby narazić dziecko na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia.

Wniosek o zakaz kontaktów z dzieckiem – wzór i najważniejsze informacje

We wniosku o zakaz kontaktów z dzieckiem, oprócz kwestii formalnych, takich jak dołączenie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, danych osobowych stron wniosku, oznaczenia właściwego sądu czy dołączenia potwierdzenia dokonania opłaty (która wynosi 100 zł), należy zawrzeć przyczyny i uzasadnienie wnioskowania o zakaz. W tym celu trzeba dokładnie opisać sytuacje wskazujące na zagrożenie życia lub zdrowia dziecka, jego prawidłowego rozwoju psychofizycznego i innych niebezpieczeństw spotykających je ze strony jednego z rodziców. Do wniosku warto dołączyć także dowody – dane świadków, których sąd będzie mógł później przesłuchać w sprawie, a także zdjęcia, nagrania i inne elementy potwierdzające zaistniałą sytuację.

W jaki sposób wypełnić wniosek o zakaz osobistej styczności z dzieckiem? Wzór takiego pisma znajdziesz na stronie internetowej Itogis, wraz z instrukcją i możliwością uzyskania właściwego wniosku po uzupełnieniu odpowiednich danych – zachęcamy do skorzystania z tej wygodnej możliwości!

Warto pamiętać, że do samego wniosku składanego w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka, należy dołączyć odpis tego wniosku, który później zostanie dostarczony drugiej stronie sprawy (czyli małżonkowi, którego zakaz ma dotyczyć).

Zakaz widzenia z dzieckiem a władza rodzicielska

Wiele osób przed złożeniem wniosku o zakaz kontaktów z dzieckiem zastanawia się, czy jedną z konsekwencji takiego posunięcia jest równoczesne odebranie ojcu lub matce praw rodzicielskich. Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie – zakaz kontaktów oraz posiadanie (lub nie) władzy rodzicielskiej są sprawami rozłącznymi. Oznacza to, że nawet po orzeczeniu zakazu, rodzic, którego decyzja ta dotyczy, zachowuje pełnię praw rodzicielskich i musi je realizować (oczywiście w zakresie, na który pozwala sądowe orzeczenie zakazu kontaktów).

Konsekwencje ustanowienia zakazu kontaktów z dzieckiem

Jak wspomnieliśmy powyżej, zakaz kontaktów z dzieckiem nie jest automatycznym odebraniem rodzicowi jego praw. W praktyce oznacza to, że nadal może on mieć wpływ na wychowanie potomka, powinien zapewniać mu środki do rozwoju psychofizycznego i wspierać w edukacji czy dbać o jego zdrowie. Jednocześnie sąd może orzec różny zakres czynności wchodzących w skład zakazu kontaktów – zależy to przede wszystkim od tego, co wnioskodawca (czyli jedno z rodziców) umieści w piśmie. Zakaz kontaktów nie zawsze będzie bowiem oznaczał niemożność korzystania z żadnej formy kontaktu. W niektórych przypadkach dopuszcza się na przykład komunikację telefoniczną lub online, w innych – kontakty w obecności drugiego rodzica.

Zakaz kontaktów z dzieckiem – itogis.pl
Fot. Zakaz kontaktów z dzieckiem może przyjmować różne formy, na przykład spotkania tylko w obecności drugiego rodzica.

Oprócz tego warto wiedzieć, że zakaz kontaktów z dzieckiem nie jest wydawany na określony czas. Zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie rodzinno-opiekuńczym, decyzja o zakazie może zostać cofnięta przez sąd opiekuńczy, jeśli przesłanki prowadzące do wydania takiego zakazu przestaną istnieć, a więc drugi rodzic nie będzie stosował już przemocy, demoralizował dziecka lub postępował w inny, niewłaściwy sposób.

Jeśli dodatkowo, oprócz zamiaru ograniczenia kontaktów z dzieckiem, chcesz walczyć o pozbawienie ojca lub matki praw rodzicielskich, zapraszamy również do lektury naszych poprzednich artykułów, wyjaśniających tę kwestię: Pozbawienie władzy rodzicielskiej – jak prawidłowo napisać wniosek oraz Odebranie praw rodzicielskich – przebieg postępowania.

O nas